Kwaliteitscriteria

Kwaliteitscriteria

Kwaliteitscriteria

 

leeg

Als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigd gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog is het belangrijk te weten wat u kunt verwachten: hoe bijvoorbeeld de vergoeding bij de vrijgevestigden is geregeld en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn.

De LVVP is de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. De gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen die lid zijn van de LVVP zijn door de overheid geregistreerd in het BIG-register (zie ook www.bigregister.nl). Deze registratie houdt in dat de psycholoog/ psychotherapeut voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. Wanneer u in behandeling gaat bij een lid van de LVVP kunt u er dus zeker van zijn dat deze wettelijk erkend is.

Een gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) heeft na zijn universitaire psychologieopleiding de tweejarige, postdoctorale opleiding tot gz-psycholoog gevolgd; een klinisch psycholoog volgde na de universitaire studie psychologie een vierjarige postdoctorale opleiding klinische psychologie en een psychotherapeut heeft na zijn universitaire of vergelijkbare opleiding de vierjarige postdoctorale opleiding psychotherapie afgerond. Deze postdoctorale opleidingen bestaan uit theorie, praktijk, supervisie en leertherapie.

De gz-psycholoog geeft korterdurende psychologische hulp als zogenoemde Basis GGZ (BG-GGZ). Zijn de problemen complexer en langerdurend, dan kunt u terecht bij een psychotherapeut of klinisch psycholoog. Dat wordt gespecialiseerde GGZ genoemd (G-GGZ). Dan zijn langerdurende behandelingen mogelijk.

Op www.lvvp.info vindt u onder Zoek zorgaanbieder een overzicht van vrijgevestigde gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen die zijn aangesloten bij de LVVP.

Vanaf 1 januari 2008 wordt de behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Na verwijzing door de huisarts voor een Basis GGZ behandeling bij een gz-psycholoog krijgt u maximaal 10-12 sessies vergoed. De aanvullende zorgpolissen van een aantal zorgverzekeraars voegen daar soms nog een aantal sessies aan toe.  Voor een Gespecialiseerde GGZ behandeling  door een psychotherapeut of een klinisch psycholoog hebt u eveneens een verwijzing nodig van de huisarts nodig. De lengte van de behandeling is dan in principe onbeperkt. Deze vergoeding wordt geregeld via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) waarmee uw behandelaar de gegevens registreert.  Zie  hierover elders op onze website bij ‘vergoedingen’.

De vrijgevestigde psycholoog / psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan voor psychotherapeuten in de Beroepscode voor Psychotherapeuten en voor gz-psychologen en klinisch psychologen in de Beroepscode voor psychologen (zie www.lvvp.info ). Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hier toegelicht. De psycholoog / psychotherapeut is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen; hij/zij mag geen misbruik maken van zijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat een seksueel contact tussen behandelaar en cliënt niet is toegestaan. Evenmin mag hij/zij cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psycholoog/psychotherapeut geen overeenkomst met u sluiten waarvan hij/zijvoordeel zou kunnen hebben.

De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een huisarts, keuringsarts of Arbodienst. De vrijgevestigde psychotherapeut/klinisch psycholoog is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn, en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen. (Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij de LPGGZ via www.landelijkplatformggz.nl. ) De psycholoog/psychotherapeut mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij/zij heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

De psycholoog/psychotherapeut is verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Hij/zij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en zal u ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. Het is wettelijk verplicht dat dit wordt beschreven in het Behandelplan dat met u schriftelijk wordt opgesteld en door u en uw behandelaar wordt ondertekend. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken. De psycholoog / psychotherapeut mag u alleen informatie onthouden, wanneer u daarvan ernstig nadeel zou ondervinden, maar moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

De psycholoog/psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven van u en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn.
U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken.

Als u klachten heeft over uw behandelaar, gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog of over de behandeling, dan is de eerste stap, om die klacht te bespreken met hem/haar zelf. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet is gelukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u achtereenvolgens de volgende stappen zetten. U kunt dan contact opnemen met de beroepsvereniging van uw behandelaar. U vraagt daarom bij uw behandelaar. Bij die beroepsvereniging kunt u de naam van een daarvoor aangestelde klachtenfunctionaris navragen. Met hem of haar kun u uw klacht bespreken. De klachtenfunctionaris heeft zo’n positie dat ook zekere maatregelen genomen zouden kunnen worden. Komt u zo nog niet tot een goed resultaat, dan neemt u opnieuw contact op met de beroepsvereniging van uw behandelaar. U kunt dan zo nodig een stap zetten naar de ‘Geschillencommissie’.  Komt u er dan nog niet uit, dan is een stap naar het Tuchtcollege of de rechter mogelijk.

Adressen:
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde
Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Maliebaan 50b, 3581 CS Utrecht
tel. (030) 236 43 38, fax (030) 236 43 29
e-mail info@lvvp.info, www.lvvp.info

Klik hier voor kwaliteitsstatuut Meinard Stavenuiter Hart&Ziel Heiloo

leeg